Unieke abonnementsformule

Al uw vragen beantwoord voor een vaste prijs

Blijf steeds op de hoogte van het laatste btw-nieuws

Neem deel aan onze klantenseminaries

Meer info

Nieuwsflash

Opdat een dienst onder de plaatsbepalingsregel zou vallen van waar het onroerend goed is gelegen, moet het gaan om diensten die een voldoende rechtstreeks verband met het goed hebben​.

De vergroting door toevoeging van nieuwe vertrekken en de uitbreiding van bestaande vertrekken kan als een verbouwing worden beschouwd in de zin van de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op voorwaarde dat:

Het verlaagd tarief van 6% voor de verkoop van woningen in het kader van de sociale huisvesting (rubriek XXXVI van tabel A bij KB nr. 20) is gekoppeld aan onder meer de voorwaarde dat het gaat om gebouwen die worden verkocht aan:

​Artikel 44, § 2, 12° Wbtw stelt vrij van btw, de leveringen van goederen en de diensten, verricht door instellingen waarvan de handelingen overeenkomstig artikel 44, § 2, 1° tot 4°, 6°, 7°, 9° en 11° Wbtw zijn vrijgesteld, in samenhang met werkzaamheden die zijn bestemd ter verkrijging van financiële steun en die uitsluitend ten bate van henzelf zijn georganiseerd, mits deze vrijstelling niet tot concurrentieverstoring kan leiden.

De fiscus verduidelijkt het toepassingsgebied van deze vrijstelling in een nieuwe circulaire.

​Ingevolge artikel 44, § 1, 2° Wbtw​ zijn de diensten die een zorgkundige verricht in de uitoefening van zijn geregelde werkzaamheid vrijgesteld van btw.

De fiscus verduidelijkt in een nieuwe circulaire dat deze vrijstelling enkel kan worden toegepast door zorgkundigen als hierna omschreven die zelfstandig optreden en die erkend zijn door de FOD Volksgezondheid.